Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΧΑ!...Το ΚΚΕ πιάστηκε στα πράσα....

Λαβράκι από τη σημερινή συνέντευξη του σ. Αλ. Τσίπρα....
Μπα το ΚΚΕ έχει δημάρχους, όπως στη Νίκαια, που απασχολούν εργαζόμενους με μπλοκάκια....κι αντί να απολογηθεί μας λέει ότι μας έπιασε (το ΣΥΡΙΖΑ) στα πράσα;....επιτέλους κ.κ του ΠΓ του ΚΚΕ.....το ψέμμα και η παραχάραξη ή και αποσιώπιση της αλήθειας έχει κοντά πόδια...επιτέλους ας δούνε όλοι την αλήθεια

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤ΄ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΨΗΦΟ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ

76 σχόλια:

Αναυδος είπε...

Κοίτα η κατρακύλα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ πάντα θα είναι ο αντικομμουνισμός και η συκοφαντία. Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νίκαιας έδωσε σκληρές μάχες για να μονιμοποίησει τους εκατοντάδες έκτακτους που κληρονόμησε από το ΠΑΣΟΚ.
Αντίθετα στους δήμους που ΣΥΝ και ΠΑΣΟΚ διοικούν το stage και οι έκτακτοι βασιλεύουν.

ο κύριος "αμ" είπε...

Πω πω , ανατρίχιασα κι εγώ που νόμισα πως ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν σταματήσει την κατηφόρα ...
Τώρα ΝΑΙ !
Εμεινα , ΑΝΑΥΔΟΣ !!!
Γρήγορα στα επείγοντα σας παρακαλώ , να μου κάνουν ενέσεις εθνικοφροσύνης ,εεεε, ορθοδοξίας ήθελα να πω !!!!

Αι σιχτίρ πια , μονοπωλητές του κομμουνισμού ...

Rizobreaker είπε...

Αγαπητέ Αστυάνακτα με αφήνεις άφωνο...
Είπα να μην ξανασχολιάσω στο μπλογκ σου, αλλά είσαι προκλητικότατος...

"...επιτέλους ας δούνε όλοι την αλήθεια..."
Από πότε μια δήλωση του Αλέξη είναι αυταπόδεικτη η αλήθεια αγαπητέ μου??

Έλεος πια, με τη "διαλεκτική" σας σκέψη!

Όσο και να προσπαθείτε να ρίξετε λάσπη, στο Δήμο Νίκαιας δε γίνονται αυτά που κάνετε εσείς στους Δήμους που συν-διοικείτε με το ΠΑΣΟΚ...
Αντιθέτως, ο κομμουνιστής δήμαρχος προσπαθεί να μονιμοποιήσει όλους τους έκτακτους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ιδεολογίας τους ή ψήφου τους...

Κάτι που προφανώς είναι ξένο σε σας και στην πολιτική που εκφράζετε...

SOULIS είπε...

Φίλοι του ΚΚΕ .. σοβαρευτείτε .. με ένα κλικ στο google βρήκα τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις και παραθέτω την μία.. θαυμάστε τις βεβαιώσεις της νομικής υπηρεσίας του Δήμου..

και δεν κατηγορώ τον δήμο γι'αυτό, αφού σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε ίσως να προσλάβει προσωπικό..

αλλά να μην ακούω και μπούρδες.

ΦΕΚ 1997/26.9.2008

Αριθμ. 07/ΔΤΑ/10266 (4)
Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο Βρεφονηπι−
ακό Σταθμό του Δήμου Νίκαιας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 28801
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις)).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την από 6.2.2008 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
κου Σταύρου Μαυρομάτη, της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Νίκαιας, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για
γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/2018/08 εισηγητική μας έκ−
θεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 51129/12.08.2008 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α., με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ. 1/212/11274/18.7.2008 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 έγκρισης συμβάσε−
ων μίσθωσης έργου για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. της
Περιφέρειάς μας, για ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη
τήρησης των διατάξεων του άρ.6 του ν. 2527/1997 που
ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλ−
λήλων των οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη μίσθωσης έργου με δώδεκα (12)
άτομα για χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους, σύμφωνα
με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 08/2008 από−
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρεφονηπιακού
Σταθμού του Δήμου Νίκαιας και υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997 ως εξής:
Έξι (6) ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμων Παιδοκόμων, που θα
συμμετέχουν σε ομάδα έργου με αντικείμενο την εκπαί−
δευση και την ημερήσια φροντίδα βρεφών − νηπίων με
σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, την κοινωνικοποί−
ηση τους και την απόκτηση δεξιοτήτων που θα συνδρά−
μουν στην αυτονομία και ανεξαρτησία των παιδιών, με
συνολικό πόσο της αμοιβή 16.800,00€ ανά σύμβαση.
Δύο (2) Καθαρίστριες, που θα συμμετέχουν σε ομάδα
έργου, αντικείμενο της οποίας θα είναι ο καθαρισμός
των κτιρίων που στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός
προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιεινή των φιλοξενού−
μενων βρεφών − νηπίων, με συνολικό πόσο της αμοιβή
16.200,00€ ανά σύμβαση.
Τρεις (3) TE Βρεφονηπιοκόμοι, που θα συμμετέχουν
σε ομάδα έργου, αντικείμενο της οποίας θα είναι η
εκπαίδευση και η ημερήσια φροντίδα βρεφών − νηπίων
με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, την κοινωνικο−
ποίηση τους και την απόκτηση δεξιοτήτων που θα συν−
δράμουν στην αυτονομία και ανεξαρτησία των παιδιών,
με συνολικό πόσο της αμοιβή 18.240,00€ ανά σύμβαση.
Ένας (1) Φύλακας, που θα συμμετέχει σε ομάδα έργου,
αντικείμενο της οποίας Θα είναι η φύλαξη των κτιρίων
που στεγάζεται ο Βρεφονηπιακός Σταθμός προκειμένου
να διασφαλίζεται η ασφάλεια των φιλοξενούμενων βρε−
φών − νηπίων, με συνολικό πόσο αμοιβής 16.200,00€.
Τόπος εκτέλεσης ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δή−
μου Νίκαιας.
Ο χρόνος διάρκειας δε θα υπερβαίνει το ένα έτος, θα
προσδιορίζεται στη σύμβαση.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του έχει
προβλεφθεί σε βάρος του Κ.Α. 10/61170002 του προϋ−
πολογισμού έτους 2008 του Βρεφονηπιακού Σταθμού
του Δήμου Νίκαιας.
Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που η ανωτέρω ανά−
γκη έχει καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε
με πρόσληψη μόνιμου, πρέπει να ενημερωθεί απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Δ/νση Οργ. &. Λειτ. Ο.Τ.Α.) εντός πέντε
(5) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ__

Ανώνυμος είπε...

Άναυδε και rizobreaker γιατί λέτε τα ίδια; πάντα με κασέτες στο στώμα θα μιλάτε έσεις του ΚΚΕ; ότι σας πούνε τα αναπαράγετε; και λίγη σκέψη δε βλάπτει. Αλλα ξέχασα, η σκέψη οδηγεί στην αντικομμουνιστικη κατρακύλα!


Χρύσα Χατζηβασιλείου

Rizobreaker είπε...

Ναι τώρα πάω Περισσό να μου κόψουν "μπλοκάκι" επειδή λέω καλά το ποίημα μου... Χαχα!

Δυστυχώς είστε για γέλιο (ούτε καν για κλάμματα, δυστυχώς)...

Το θράσσος σας να εγκαλείτε εμένα για σοβαρότητα, είναι απύθμενο!

Περαστικά σας...

υγ: που είδατε να λέμε τα ίδια? και γράψτε το στόμα σωστά, εκτός κι αν θέλατε να πείτε "στρώμα"...

Χρύσα είπε...

ευτυχώς που ξέρετε ορθογραφία γιατί το γλωσσικό επίπεδο των λόγων των κουκουέδων κατεβαίνει διαρκώς και έχει φτάσει στο επίπεδο του δημοτικού. και ασφαλώς το ακολουθούνε όλοι. δε χρειάζεται να πάνε στον Περισσό, έχουν τον μέγα γκουρού, καθοδηγητή, που κατευθύνει πλήρως κάθε μέλος του κόματος και το ευαγγέλιο σας ριζοσπάστη. Ακους εκει "να ψηλώσει το μπόι του λαού"!, ή "να τους φοβίσετε" όπως είπε η Παπαρήγα. σε λίγο θα μιλάτε και βλάχικα για να σας καταλαβαινει η λαική οικογένεια της υπαίθρου.παρεμπιπτόντως τη λέξη δουλειά γιατί ο ριζοσπάστης τη γράφει δουλιά; ευτυχώς τη λέξη μπλοκάκι θα τη γράφετε σωστά, όπως και το χρησιμοποιείτε σωστά.

Χρύσα Χατζηβασιλείου

αστυάνακτας είπε...

εγώ επιμένω! Το γραφείο τύπου του ΚΚΕ δεν απάντησε...έτσι κάνει πάντα!..Υπάρχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκια στο δήμο Νίκαιας...απλή και κατανοητή ερώτηση....

ΥΓ: Στην πράξη ο Τσίπρας το δικαιολόγησε το δήμαρχό σας!...αλλά δε το καταλάβατε....

αστυάνακτας είπε...

@rizobreaker
προκλητικότατος εγώ η ηγεσία του ΚΚΕ που πότε μας περιλούζει με βρισιές και πότε μας καλεί να ψηφίσουμε ΚΚΕ έστω κι αν διαφωνούμε;...απ΄ότι φαίνεται δε γουστάρετε να διαφωνούμε...γι αυτό σου λέω....πονηρροί πολιτευτές η ηγεσία του ΚΚΕ....

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ είπε...

οχι ενταξει εισαι αυθεντικος συνασπισμενος (αμα παρεξηγησε, να σε πω συριζιωτη) Αυθεντικοτατος! αφου εισαι εμεις οι βλαχοι οτι λαχει!! Και "συντροφοι" μην ξεχνατε...ο σφος αλεξης εχει αναγκη την ψηφο σας! χαχαχαχαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

Καλά ρε τη πίνετε?Το κόμμα δεν βρίζει απλούς ψηφοφόρους ποτε!Και οτι λέει για τον Σύριζα το λέει για την ηγεσία του(ναι και τους 11!).Και βέβαια δεν καλέι τον Τσίπρα να ψηφίσει ΚΚΕ!!

Όταν ο ΣΥΝ πιάνεται στα πράσα και αποκαλύπτεται η διγλωσσία και η αφερεγγυότητά του, καταφεύγει ως συνήθως στη διαστρέβλωση και τη συκοφαντία.

Αντί να απολογηθεί για τις ευθύνες που έχει το κόμμα του για το γεγονός ότι οι δήμαρχοί του, είτε έχουν εκλεγεί με τη στήριξη του ΣΥΝ είτε σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, πρωταγωνιστούν στην εφαρμογή των προγραμμάτων STAGE και άλλων προγραμμάτων μερικής απασχόλησης. Αντί να πάρουν τις ευθύνες τους γιατί στην ΚΕΔΚΕ συμφώνησαν με το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα με εισηγητή δήμαρχο του ΣΥΝ, για προγράμματα μερικής απασχόλησης, συκοφαντούν τον δήμαρχο της Νίκαιας Στέλιο Μπενετάτο και άλλους κομμουνιστές δημάρχους που πρωτοστατούν ενάντια σε όλα αυτά τα προγράμματα και μάλιστα με αποτελέσματα. Στη Νίκαια όχι μόνο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», αλλά είναι γνωστό ότι με τον αγώνα της δημοτικής αρχής 350 συμβασιούχοι μονιμοποιήθηκαν, πράγμα που δεν έχει συμβεί σε κανέναν άλλο δήμο.

Όσο για τη στάση των δυνάμεων του ΣΥΝ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι χαρακτηριστικό ότι μαζί και με άλλες δυνάμεις αρνούνται ακόμα και την εγγραφή συμβασιούχων και μάλιστα με πολυετή υπηρεσία στα συνδικάτα.

Είπε κάποιος οτι δεν απάντησε ή κτ τέτοιο...???

SOULIS είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε..

Ακόμη και στην δημοσίευση του Ριζοσπάστη για την νίκη του Δήμου που κατάφερε να μονιμοποιήσει τους παλιούς συμβασιούχους, αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμη τέτοιοι (συμβασιούχοι με μπλοκάκι) στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου..

Δημοσίευση Απρίλη 2009.

Τι παραπάνω είπε ο Τσίπρας..

Και δεν κατηγορεί κανείς τον Δήμαρχο και τον κάθε Δήμαρχο που εξαναγκάζεται από την κεντρική εξουσία να χρησιμοποιεί ελαστικές μορφές εργασίας για να λειτουργήσει.

Εκτός και αν μπει και ο Δήμος στην διαδικασία του ρουσφετιού.

RedPersonality είπε...

Αγαπητέ SOULI

Για πια δημοσίευση του Ριζοσπάστη μιλάς?Έχεις να μου δώσεις ένα λινκ γτ έτυχε να μην το διαβάσω?

Ο Ανώνυμος είμαι...

SOULIS είπε...

Ευχαρίστως..
παραπάνω είχα δημοσιεύσει και το ΦΕΚ..
Αυτές τις μέρες πρέπει να λήγει η σύμβαση..
ελπίζω ο Δήμος να έχει καταφέρει να τους νομιμοποιήσει.

http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5046598&publDate=

Andriou είπε...

Προς τις "Συνεπείς ταξικές δυνάμεις":

Το ότι δεν απαντάμε τόσο καιρό στή λάσπη φαίνεται να το παίρνετε για αδυναμία!
Μόνο για το καλό της Αριστεράς το κάνουμε. Γιατί δεν μας αρέσει να πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε όλοι!
Αφού όμως επιμένετε, πάρτε ένα ακόμη ΦΕΚ βάσει του οποίου ο Μπενετάτος προσλαμβάνει 41 (!!!) άτομα με μπλοκάκι!
Και προσέξτε τα ψέμματα. Οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι με σάρκα και οστά και να είστε σίγουροι ότι κανένα πρόβλημα δεν έχουν να σας πούν και τα ονόματα τους!

ΦΕΚ β/ 17/10/2007

Αριθμ. 07/ΔΤΑ/11308τ.τ. (6)
Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Ν.Π.Δ.Δ.
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» για ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την υπ’ αριθμ. 07/ΔΤΑ/6298/07 εισηγητική μας έκθεση.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 49014/30,8,2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
με το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/442/15409/15410/14,8,2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειας μας, για ένα (1) έτος. 5. Την από 27,4,2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Νίκαιας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε να προσλάβει το Ν.Π.Δ.Δ «Αθλητικός οργανισμός Δήμου Νίκαιας»
Τριάντα (30) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Δύο (2) Προπονητές Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Δύο (2) Προπονητές Πετοσφαίρισης.
Τρείς (3) Προπονητές Ποδοσφαίρου. Δύο (2) Προπονητές Σκακιού. Έναν (1) Προπονητή Ρυθμικής.
Έναν (1) προπονητή χειροσφαίρισης σύνολο σαράντα ένα (41) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός έτους,
όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της 25/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δ. Νίκαιας».
Για την αμοιβή των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 120,000,00 € στον προϋπολογισμό του Αθλη. τικού Οργανισμού Νίκαιας.
Τα ανωτέρω έργα δεν ανάγονται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα.
Ανανέωση και παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ανώνυμος είπε...

-----Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ____
ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ? ΞΕΡΕΙΣ? ΞΕΡΕΙΣ??? ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ? ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ???ΕΕΕ??? ΤΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΕΥΧΟΜΑΙ 2,9999% ΚΑΙ ΜΕΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ!!!!!

SOULIS είπε...

Πας καλά βρε ανώνυμε?
Αν δεν ξέρεις τις διαδικασίες τι μιλάς?

Ο Δήμος εισηγείται..
"γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου Νίκαιας"

και η Περιφέρεια αποφασίζει.

Τι γνωμοδοτεί ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου?

Παραμύθια της χαλιμάς.. δηλαδή ότι η εργαζόμενοι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες..

Είπαμε δεν κατηγορούμε τον Δήμαρχο.. καλά κάνει ο άνθρωπος ..αλιώς ούτε παιδικούς σταθμούς θα είχε.. ούτε αθλητικό οργανισμό..

RedPersonality είπε...

Ωραίος το είδες και μόνος σου τότε...
Ποιο είναι το προβλημά σου??

Από χτες, 167 συμβασιούχοι εντάχθηκαν και τυπικά στο μόνιμο προσωπικό του δήμου, με αποτέλεσμα να είναι ο μοναδικός δήμος στη χώρα που «μετράει» ελάχιστους συμβασιούχους - """"περίπου 10"""", στους βρεφονηπιακούς σταθμούς!

Περίπου 10 που και αυτοί τώρα μπορεί να είναι μόνιμοι συμβασιούχοι.Ο Τσίπρας δεν είπε 10 είπε ακατονταδες αν θυμάμαι καλά!

Andriou είπε...

Ρε Ανώνυμε με δουλεύεις;
Βέβαια και θα εγκρίνει τις προσλήψεις ο Περιφερειάρχης. Μετά απο αίτηση του Δήμου.
Στο τέλος δηλαδή ...δεν τούς προσέλαβε ο Μπενετάτος;

Andriou είπε...

RedPersonality @:

Άρχισαν οι εκπτώσεις βλέπω!
Μέχρι χθές ξέραμε οτι ΚΑΝΕΙΣ εργαζόμενος με ελαστική απασχόληση δεν υπήρχε! Σημερά φάνηκαν δειλά - δειλά 10!
Να δείς που απο αύριο θα αρχίσουν να πληθαίνουν...

RedPersonality είπε...

Μα σου είπα τώρα έχουμε Σεπτέμβριο οπότε και αυτοί θα έχουν γίνει μόνιμοι.Το περίπου 10 ήταν τον Απρίλιο!

RedPersonality είπε...

Φίλοι Andriou και SOULIS πίστεψτε το.Δεν είναι αλήθεια μόνο η γραμμή απο τις προβοκάτσιες του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Τσίπρας επειδή ήθελε να δικαιολογήσει αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που σε δήμους οπου συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ είχε υπαλήλους με STAGE,σκέφτηκε να πετάξει τη λάσπη και να πει να και το ΚΚΕ το κάνει.Αλλα εμείς παλέψαμε και πλέον είναι όλοι μόνιμοι αλλα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει αυτό και φυσικά ούτε το ΠΑΣΟΚ.

SOULIS είπε...

Ο Τσίπρας είπε τα παρακάτω και το ΚΚΕ απάντησε τα ακόμη παρακάτω..

Στην ουσία δλδ απαξίωσε την επίθεση του ΚΚΕ..
..........
«Είναι δυνατόν να πηγαίνουν με τέτοια επιχειρήματα στην πολιτική αντιπαράθεση;» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας και σχολίασε: «Να αρχίσουμε δηλαδή κι εμείς να λέμε ότι ο δήμαρχος του ΚΚΕ στη Νίκαια έχει εκατοντάδες ανθρώπους με μπλοκάκι... Μα είναι λογικές αυτές;». Όσον αφορά τις καταγγελίες ότι ο ΣΥΝ έχει ψηφίσει την εφαρμογή προγραμμάτων Stage και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Τσίπρας τις διέψευσε και ανέφερε ότι ο Συνασπισμός έδωσε αγώνες για να μην προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με μισθούς μικρότερους από ό,τι ορίζεται στη συλλογική σύμβαση.

Για διαστρέβλωση και συκοφαντία κατηγόρησε λίγη ώρα αργότερα τον ΣΥΝ ο Περισσός. Όπως σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, αντί να απολογηθούν για τις ευθύνες που έχει το κόμμα τους για το γεγονός ότι δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί είτε με τη στήριξη του ΣΥΝ είτε σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστούν στην εφαρμογή των προγραμμάτων Stage και άλλων προγραμμάτων μερικής απασχόλησης, «συκοφαντούν τον δήμαρχο της Νίκαιας Στέλιο Μπενετάτο και άλλους κομμουνιστές δημάρχους που πρωτοστατούν ενάντια σε όλα αυτά τα προγράμματα».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι στη Νίκαια όχι μόνο δεν υπάρχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι, αλλά αντιθέτως με τον αγώνα της δημοτικής αρχής 350 συμβασιούχοι μονιμοποιήθηκαν, κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν άλλο δήμο.
.........

Επί της ουσίας..
Δεν κατάλαβα?

Ότι γράφει ο Ριζοσπάστης ή λέει η Αλάκα είναι λίρα εκατό..

Ενώ αν το γράψει η Αυγή ή το πει ο Αλέξης είναι ψέμα δεδομένο?

όσο για το αν υπάρχουν ακόμη οι δέκα που ανέφερα παραπάνω.. σας ενημερώνω ότι δεν γίνεται να υπάρχουν γιατί υποχρεωτικά με την λήξη της σύμβασης απλύονται και γαναγίνεται η διαδικασία απ'την αρχή κια προσλαμβάνονται άλλοι 10 (που μπορεί να είναι και οι ίδιοι αλλά παρανόμως).

Το αν είναι 10 ή 20 ή 30 ή 200 δεν με ενδιαφέρει προσωπικά.

SOULIS είπε...

Α ναι .. ξέχασα..

Να πω πως η μονιμοποίηση που κατάφερε ο Δήμαρχος αφορά τους παλαιούς συμβασιούχους που βρήκε όταν ανέλαβε την Δημοτική αρχή ..

και μπράβο του!!

Από κει και πέρα σφίξαν οι "κώλοι"..

Εδώ δεν μιλάμε για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου με ανανεώσεις κ.λ.π.

Μιλάμε (για όσους καταλαβαίνουν απ'αυτά) για συμβάσεις έργου (δλδ έναρξη στην εφορία και μπλοκάκι).

Αν η Περιφέρεια δεν εγκρίνει μόνιμους αναγκαστικά ο Δήμαρχος θα ακολουθήσει αυτό τον δρόμο..

RedPersonality είπε...

Ωραία.Τον δήμαρχο της Νίκαιας δεν τον πιστεύεις που είπε οτι είναι όλοι μόνιμοι.Τον δήμαρχο Καρδίτσας ούτε αυτόν τον πιστεύεις.Το ΚΚΕ δεν το πιστεύεις.Το Ριζοσπάστη δεν το πιστεύεις.Το μονο που πιστεύεις είναι τα λόγια του Τσίπρα που είπε ορι υπάρχουν "κατοντάδες ανθρώπους με μπλοκάκι".Δλδ. όλο αυτο http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=5046598&publDate=
είναι ψέμα.Και η φωτοφραφία φαντάζομαι απο την κινιτοποίηση ψεύτικη και αυτή.Τη αλλλ να πω δεν είμαι και ειδικός.Η γραμμή της λάσπης καλά κρατεί!

RedPersonality είπε...

Διαβάστε και αυτό απο ένα σχόλιο στο blog του Farou για τη μλκια το ΦΕΚ που βγάλατε πριν

Nikos λέει:
Σεπτεμβρίου 28, 2009 σε 5:01 πμ | Απάντηση

Κριμα Αστυ και νομιζα οτι εισαι διαφορετικος αλλα ειστε ολοι ιδιοι τελικα .
Αυτο που ανέβασες όλο χάρα ρε ΣυνΠασοκε είναι το ΦΕΚ της εκταμίευσης του ποσού καιεπειδη εγω δεν ειμαι κρατικοδιαιτος οπως το 62% των συνεδρων του προσφατου συνεδρειου σας και δουλευω με μπλοκακι ειναι τυπικο ΦΕΚ προκυρηξης των θεσεων απο την Περιφερεια
“Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ”
Η περιφερεια λοιπον εκταμιευει το ποσο στο Δημο και προκυρησει τις θεσεις.Η περιφερεια ΠΑΣΟΚΕ οχι ο Δημος Νικαιας.
Αφου λοιπον “εψαξες” τοσο καλα ψαξε βρες και τις αγωγες που εχει φαει ο Δημος και ο Δημαρχος απο υπουργειο Εσωτερικων και Ε.Ε επειδη χρησιμοποιει τις εκταμιευσεις για δημιουργεια θεσεων ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και τυπικα του κανουν αγωγες για κακοδιαχειρηση.

SOULIS είπε...

Βρε συ .. διαβάζεις τι γράφω ή μόνος σου μιλάς?

Τι είπε ο Τσίπρας?
ότι δεν είναι επίπεδο αυτό .. δλδ δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει ότι η Δήμαρχος Νίκαιας έχει εκατοντάδες με μπλοκάκια.. δεν είπε ότι ντε και καλά έχει..που έχει..

και βέβαια διαψεύδει τα λεγόμενα της Αλέκας για τα stage κ.λ.π.

Γιατί να μην δεχθώ την διάψευση του Αλέξη δηλαδή και πρέπει με το στανιό να δεχτώ την διιάψευση της Αλάκας?..

Υ.Γ. έχει το ΚΚΕ Δήμαρχο στην Καρδίτσα?

Νίκος Σαραντάκος είπε...

Χρύσα, το ΚΚΕ έγραφε τη δουλειά με ι, δουλιά, και παλιότερα, τότε που ήταν και ο Αστυάνακτας στο κόμμα, προφανώς για να τη διαχωρίσει οπτικά από τη δουλεία. Δεν νομίζω πως μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα από εκεί. Η μόνη κουτσουκέλα που έχει κάνει το ΚΚΕ στα γλωσσικά είναι ότι υπό την επιρροή της Κανέλλη αλλά όχι μόνο, αφενός αμφισβητεί την κατάργηση του πολυτονικού φτύνοντας την ιστορία του και αφετέρου πετάει κατά καιρούς δαυλικές μπαρούφες περί ινδοευρωπαϊκού μύθου (αλλά εκεί ίσως εξαιτίας Ν. Κυτόπουλου μόνο).
Φυσικά, για το πολυτονικό η ανανεωτική αριστερά έχει κάνει πολύ περισσότερες κουτσουκέλες παλιότερα.

Κατά τα άλλα, με έχει ενοχλήσει ότι οι σ. του ΚΚΕ δεν κρύβουν τη λαχτάρα τους να δουν εκτός Βουλής τον Σύριζα. Εγώ θα ήθελα να ανέβουν και τα δύο κόμματα και δεν σας κρύβω ότι με είχε θορυβήσει το ενδεχόμενο να βγει τρίτη η ακροδεξιά, που θα ήταν καταστροφή (και με ευθύνη του ΚΚΕ που τη χάιδευε τόσον καιρό). Ευτυχώς βλέπω ότι το Λάος ξεφούσκωσε και πολύ πιθανότερο είναι να βγει πέμπτο παρά τρίτο. Κι αν τύχει και ξεπεράσει ο Σύριζα το Λάος θα είναι πολύ σημαντικό, συμβολικά.

Andriou είπε...

Τι μαγειρέματα είναι πάλι αυτά με εκταμιεύσεις και πράσινα άλογα!
Δηλαδή έχει ο Δήμος Νίκαιας 41 προπονητές ...αορίστου χρόνου;
Και ο Δήμος Περάματος; Είχε πάρει και αυτός αορίστου χρόνου για την υλοποίηση του URBAN; Και τώρα που βρίσκονται; Τούς κρύβει;
Και στην Καρδίτσα τα ίδια;
Ρε είστε με τα καλά σας; Υπάρχει δήμος στην Ελλάδα που δουλεύει χωρίς συμβασιούχους;
Είστε όμως πρώτοι στη διαστρεύλωση και τον Γκεμπελισμό!

SOULIS είπε...

Βρε παιδιά αφήστε ήσυχη την Καρδίτσα..

Ο Τέγος παρέδωσε στις εκλογές του 2006 ...

εκτός και αν οι φίλοι του ΚΚΕ δεν το πήραν χαμπάρι ακόμη και νιώθουν ανάγκη να υπερασπιστούν και τον Πασόκο.

Ας σταματήσει εδώ η συζήτηση δεν έχει νόημα ..

απόστολος είπε...

Για να μπω και γω στη κουβέντα σ. αστυάνακτα!
Μπορούν να μου πουν οι του ΚΚΕ ,αν ξέρουν βάσει ποιας νομοθεσίας μονιμοποιήθηκαν οι συμβασιούχοι; Υπήρξα κι εγώ συμβασιούχος και ξέρω!'Μήπως ήταν βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;Από την οποία βγήκε το διάταγμα Παυλόπουλου; Εμείς παλεύαμε για να γίνει πράξη η ηγεσία του ΚΚΕ κατακεραύνωνε το Αλαβάνο ότι σπέρνει ψεύτικες ελπίδες. Μ΄αυτά και μ΄αυτά έγιναν αορίστου 35.000 συμβασιούχοι. Και αυτό το χρωστάμε πριν και πάνω απ΄όλα στους αγώνες μας!

αστυάνακτας είπε...

@ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ
Αντιλαμβάνομαι την αδυναμία σου να καταλάβεις απλές δημοκρατικές διαδικασίες.Δεν είναι καθόλου εύκολο να περάσεις από συγκεντρωτικές διαδικασίες σε δημοκρατικές!
Μάθημα 1.(με το συμπάθειο δλδ)Σταυρός είναι το σημάδι με το οποίο ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ενας βουλευτής. Στην περίπτωσή μας ο Τσίπρας τολμάει να βάλει υποψηφιότητα με σταυρό. Η παπαρήγα έχει εκλεγεί ποτέ με σταυρό; Για να σου δώσω να καταλάβεις ούτε αντιπρόσωπος δεν είχε εκλεγεί στο συνέδριο από το οποίο εκλέχτηκε πρώτη φορά γραμματέας.Στο λέω επίσης αυτό γιατί στην ΕΣΣΔ δεν υπήρχαν ούτε εκλογές, ούτε σταυροί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: πόσες φορές έχει εκλεγεί μέλος της ΚΕ ή του ΠΓ κόντρα στη γραμμή...ξέχασα εκλέχτηκε βουλευτής στη Λάρισα κόντρα στη γραμμή Σκυλλάκος και τον παραιτήσατε....άσε Βιργινία μου άσε η δημοκρατία είναι κόκκινο πανί για το ΚΚΕ...

αστυάνακτας είπε...

@ RedPersonality κ.αλ.
Ο Δήμος Νίκαιας , ένα δήμο, το ΜΟΝΟ δήμο στο λεκανοπέδιο, το κέρδισε το ΚΚΕ κατά τη δεύτερη ψηφοφορία και αφού τον ψήφισαν και σ. και ψηφοφόροι της δημοτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ...κι αυτό το ξέρουν όλοι!
1. Υπαρχουν σοβαρά προβλήματα στο Δήμο Νίκαιας που δεν τα έχει λύσει ο κ. Δήμαρχος και τ΄αφήνει στο σοσιαλισμό.Όπως: δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί αρκετοί, δεν υπάρχει ανακύκλωση(ούτε καν από δημοτική επιχείρηση του Δήμου) και άλλα πολλά και εδώ δεν απάντησε
2. Για μένα , όπως είπε κι ο Τσίπρας δεν είναι περίεργο...κάνει αυτό που του δίνεται η δυνατότητα...απλά η αποσιώπιση της αλήθειας από το ΚΚΕ και η λάσπη που πετά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι συχνή πολιτική.Άλλωστε οι συμβασιούχοι που τους κάνει μόνιμους ο δήμαρχος τους κάνει με το προεδρικό διάταγμα παυλόπουλου που στηρίζεται στην ευρωπαική νομοθεσία.(βλ. σχόλιο του απόστολου). ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΓΪΝΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ...αρκεί νακοιτάξει κανείς την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ για μονιμοποιήσεις με το διάταγμα Παυλόπουλου....Α....και τώρα δε μπορεί μόνος του να κάνει μόνιμους...που το είδατε αυτό;
3. Τα stage λοιπόν είναι πρόβλημα...γιατί είναι όμως πρόβλημα; Είναι από τη στιγμή που αποτελούν ρουσφετολογικά μέσα και σπάνε τις εργασιακές σχέσεις.Η μαθητεία με πλήρη μισθό και ασφάλιση δεν είναι κατ΄ανάγκη κακή.
4. Για τα υπόλοιπα καλά σας τα λένε οι υπόλοιποι...Αφού το νομικό συμβούλιο του δήμου συμφωνεί...σημαίνει συμφωνεί κι ο Δήμαρχος ή ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κάνει ότι θέλει;
θα επανέλθω!

αστυάνακτας είπε...

@αγαπητέ Νίκο Σαραντάκο κτ΄αρχάς σε χαιρετώ!

Φαίνεται ότι η σ/φισα Χρύσα ανήκει στη δική μας γενιά...εκτοτε δεν μπήκε καθήκον να διαβάζει Ριζοσπάστη...είναι και κομμάτι δύσκολο...πρέπει να έχεις αντοχές!
Για το πλυτονικόι είναι μεγάλη ιστορία...

Ναι Νίκο το ΚΚΕ χαίρεται να μείνουμε έξω από τη βουλή, το ΠΑΣΟΚ θέλει να μείνουμε έξω από τη βουλή, η ΝΔ μας δοκίμασε ως μία σκληρή αντιπολίτευση...το πολιτικό κατεστημένο μας θέλει περιθωριοποιημένους και τα ΚΚΕδια στις προηγούμενες ευρωεκλογές χαιρονταν που το λΑΟΣ ξεπέρασε το ΣΥΡΙΖΑ...αυτοί είναι σε αντιδιαστολή με αυτό που πιστεύεις εσύ κι εγώ....

Με τιμή

RedPersonality είπε...

Δήλωση του Δημάρχου Νίκαιας Στέλιου Μπενετάτου σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΝ κ. Αλέξη Τσίπρα στη διακαναλική συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 PDF Εκτύπωση E-mail

-Στην διακαναλική συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος του ΣΥΝ κ.Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε εκατοντάδες προσλήψεις με ¨μπλοκάκι¨(μάλλον εννοεί, δελτία παροχής υπηρεσιών) από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Νίκαιας.

-Εκτός από τα ερωτηματικά που μας προκαλεί αυτή η δήλωση,δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στη πραγματικότητα.

-Δεν ξέρουμε πώς ενημερώνεται ο πρόεδρος του ΣΥΝ,αλλά προφανώς έχει μπερδέψει τους εκατοντάδες συμβασιούχους( με διάφορες σχέσεις εργασίας-ομηρίας) που βρήκε όταν ανέλαβε το 2003 η σημερινή διοίκηση του Δήμου Νίκαιας και τους οποίους μονιμοποίησε οριστικά εδώ και πολλούς μήνες.

-Είναι πολιτική επιλογή της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νίκαιας να μην εφαρμόσει και δεν εφαρμόζει ούτε τοπικά σύμφωνα απασχόλησης,ούτε προγράμματα stage,ούτε τα τελευταία προγράμματα ελαστικών σχέσεων εργασίας,ούτε φυσικά τα ΣΔΙΤ(Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

-Είναι εύκολο πάντως να ενημερωθεί ο πρόεδρος του Συνασπισμού, ότι ούτε ένας εργαζόμενος στο Δήμο της Νίκαιας, δεν απασχολείται σήμερα με ¨μπλοκάκι¨

http://www.polisnikaia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=1&lang=el

Διαβάστε τη λέει και ο Μπενετάτος

RedPersonality είπε...

Δήλωση του Δημάρχου Νίκαιας Στέλιου Μπενετάτου σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΝ κ. Αλέξη Τσίπρα στη διακαναλική συνέντευξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 PDF Εκτύπωση E-mail

-Στην διακαναλική συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος του ΣΥΝ κ.Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε εκατοντάδες προσλήψεις με ¨μπλοκάκι¨(μάλλον εννοεί, δελτία παροχής υπηρεσιών) από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου Νίκαιας.

-Εκτός από τα ερωτηματικά που μας προκαλεί αυτή η δήλωση,δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στη πραγματικότητα.

-Δεν ξέρουμε πώς ενημερώνεται ο πρόεδρος του ΣΥΝ,αλλά προφανώς έχει μπερδέψει τους εκατοντάδες συμβασιούχους( με διάφορες σχέσεις εργασίας-ομηρίας) που βρήκε όταν ανέλαβε το 2003 η σημερινή διοίκηση του Δήμου Νίκαιας και τους οποίους μονιμοποίησε οριστικά εδώ και πολλούς μήνες.

-Είναι πολιτική επιλογή της σημερινής Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νίκαιας να μην εφαρμόσει και δεν εφαρμόζει ούτε τοπικά σύμφωνα απασχόλησης,ούτε προγράμματα stage,ούτε τα τελευταία προγράμματα ελαστικών σχέσεων εργασίας,ούτε φυσικά τα ΣΔΙΤ(Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).

-Είναι εύκολο πάντως να ενημερωθεί ο πρόεδρος του Συνασπισμού, ότι ούτε ένας εργαζόμενος στο Δήμο της Νίκαιας, δεν απασχολείται σήμερα με ¨μπλοκάκι¨

http://www.polisnikaia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=1&lang=el

Διαβάστε τη λέει και ο Μπενετάτος

RedPersonality είπε...

sorry κατα λάθος η δεύτερη φορά.

αστυάνακτας είπε...

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΙΚΟ

Δεν αντιλαμβάνομαι τι είχες ακριβώς καταλάβει για μένα και τώρα το πήρες πίσω.
Ο αστυάνακτας είναι βαθύτατα υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ και της ιδέας της ενότητας της Αριστεράς. Αυτό δε σημαίνει ότι το κάνουμε ψιλοκομένο τουμπεκί κάθε τι που λέει η ηγεσία της Παπαρήγα.Αντίθετα ήμουν από εκείνους που ήθελα το ιδεολογικό ξεσκέπασμα της ηγεσίας του ΚΚΕ, μπας και κατραλάβουν και κάτι τα ίδια του τα μέλη...που είναι θύματα της αποσιώπισης και της παραποίησης της αλήθειας...για ζητήματα του σοσιαλισμού, της ιστορίας της αριστεράς,των θέσεων των αντιπάλων κομμάτων κοκ
Για παράδειγμα καταντά αηδία να λες ότι Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές όπως είπε η Παπαρήγα στο Βόλο...το είπες το 93,το96,τ0 2000, το 2004,το 2007 ,τώρα...δεν βαρεθήκατε να ζυμώνεστε με ψέμματα και όνειρα θερινής νυκτός;;...και από την άλλη να βγαίνετε προτείνοντας να σας ψηφίσουν έστω κι αν διαφωνεί κάποιος μαζί σας; πονηροί πολιτευτές η ηγεσία του ΚΚΕ...

Τα άλλα , δηλαδή τους χαρακτηρισμού σου όπως το ΣΥΝΠΑΣΟΚΕ μένει στο μολυσμένο αέρα....ξέρεις πολύ καλά τις απόψεις μου για το ΠΑΣΟΚ, όπως και του κόμματός μου....απλά ακολουθώντας την ίδια τακτική με καθοδηγητάδες στο κόμμα σου πετάς λάσπη...δυστυχώς!

Όπως είπε κι ο σ. Andriou επειδή έως τώρα δε σας απαντούσαμε νομίζατε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα...κάνετε λάθος...και θα το δείτε και τις επόμενες μέρες.

Για τις συμβάσεις
νομίζω ότι οι απαντήσεις που σου έδωσαν οι σ. μου είναι αποκαλυπτικές.και τους ευχαριστώ....

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ είπε...

Ναι αλλα εγω περασα απο "δημοκρατικες διαδικασιες" σε συγκεντρωτικες. Τσουζει το καταλαβαινω. Να σας φευγουν ενας ενας οχι οι ψηφοφοροι αλλα τα ιδια σας τα στελεχη. Ε ρε απεγκλωβισμοι που πεφτουν. Ρε εσεις δεν διαγραφετε γιατι δεν θελουν να μεινουν οι δικοι σας!

Σταυροι και κουραφεξαλα. Εμεις αγορι μου δεν παμε για την φανελα. Το να εισαι βουλευτης του κομματος ειναι τιμη μεν, αλλα και χρεωση. Την Παπαρηγα την βλεπεις να "γουσταρει" που ειναι γγ.(στο αμξι κοιμαται) Γουσταρει ομως που μιλαει και κατω ειναι 10 20 30 40 Ακου, επειδηη μαλλον και εσυ παλιοκομμουνι εισαι (παλαιο κουμουνι δηλαδη) θα το ξαναπω μια φορα. Ειμαστε επαναστατικο κομμα, οχι αγαπες και κουραφεξαλα. Δημοκρατια στα οργανα, συγκεντρωτισμος εξω. Γκεγκε. Γιαυτο και εμεις ειμαστε συντροφοι. Οχι κουραφεξαλα να βριζουμε ο ενας τον αλλο. Παρτε τον σταυρο σας και βαλτε τον στον Αλεξη και καλη του επιτυχια. Ετσι κι αλλιως οι μισοι στην πασοκαρα ετοιμαζεστε να πατε. Και τοτε ειναι που θα σας φυγουν και οι αποδελοιποι! Μεχρι τοτε κλαφτε, εννωθειτε εναντια στο κομμα (τωρα ξαναβρηκατε την χαμενη σας συντροφικοτητα)και αποχαιρετα την την αλεξανδρια που χανεις! Και μια η αλλη ειστε με το Λαος και του λοιπους. Απλα αυτοι δεν εχουν αριστερο περιτυλιγμα. Εμεις ουσια ψαχνουμε. Συνασπισμενοι ε συνασπισμενοι!

SOULIS είπε...

Η αλήθεια είναι πως μας ταπώσατε..
δεν δικαιούμαστε πια να ομιλούμε..

Υ.Γ. Γιατί εκθέτετε τον συν.Μπενετάτο?

Τα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου .. δεν είναι Δήμος?

αστυάνακτας είπε...

@ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ
Αγαπητή ουδείς τέλειος τι να κάνουμε...άλλωστε θα καταλάβεις αργά ή γρήγορα τις συγκεντρωτικές ή ολοκληρωτικές κατ΄εμέ διαδιακασίες.....για την ουσία των όσων λες τώρα!
Όντως έχεις δίκιο..είμαι πρώην κουμμούνι....όπως είναι και η περισσότεροι σ.στο ΣΥΝ....αυτό δε σου λέει κάτι;....Μάλλον το ΚΚΕ έχανε στελέχη έως τώρα....από το 1956 και μετά όλο στελέχη χάνει...αλήθεια τι κάνουν οι τελευταίοι διαγραμμένοι της ΚΝΕ;
Ναι μωρέ η Παπαρήγα δε γουστάρει καθόλου...γι αυτό είναι στη θέση αυτή 19 χρόνια.....επειδή σας ξέρω πολύ καλά..κουροφέξαλα επαναστατικό κόμμα είστε...που;;... στα λόγια και μετά υπερασπιστές του συστήματος έξω από την πόρτα του Μαξίμου; Συγκεντρωτισμός εξω-μέσα...αυτό είστε...δεν υπάρχει άλλη άποψη και αν υπάρχει σύντροφός σας με διαφορετική άποψη συμπεριφέρετε ως «σχιζοφρενής». Μέσα λεει άλλα και έξω άλλα...αυτό τι είναι δυισμός της προσωπικότητας , ή ομοιομορφία με ότι και σε ότι κακό παραπέμπει.......Είδες κανέναν Αλέξη να κυνηγάει σταυρούς;...και τις μπούρδες περι ΠΑΣΟΚ και δε ξέρω γω βαρέεεεεθηκαα να τις ακούω,...μεγάλωσα με τις μπούρδες σας όταν ήμουν μέσα, τις ίδιες μπούρδες συνεχίζεται και λέτε....σκέφτομαι τους 80αρηδες συντρόφους τι έχουν ακούσει.....και αυτό δε σε προβληματίζει;
Το να ταυτίζεις δε το ΣΥΡΙΖΑ και τους λοιπούς με το ΛΑΟΣ αυτό είναι επικίνδυνο...φασιστικές ατραπούς βαδίζεις....κι αυτό είναι η χειρότερη απόδειξη ότι κατρακυλάτε ιδεολογικά...μεγάλη κατρακύλα....ελπίζω να σας σταματήσει κάποιος...και αν δε το καταλαβαίνεις αυτό...σύντομα θα το καταλάβεις......

Andriou είπε...

Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλήτρια την Αλέκα.
Μόλις ανέφερε "ΣΥΡΙΖΑ" ακούστηκαν "ουουουου". Εκεί κατάντησαν! Σαν τούς κρετίνους οννεδίτες και πασόκους!
Τέτοιος ξεπεσμός. Έκαναν τούς περήφανους κομμουνιστές, χειροκροτητές τσίρκου!
Και η Αλέκα δεν είπε κουβέντα!
Αμέσως πρίν είχε αναφερθεί σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ακόμη και... Λάος. Δεν ακούστηκε το παραμικρό!!!

Ανώνυμος είπε...

Το ΚΚΕ έιναι μέλος του ΣΕΒ?? αν όχι παρακαλούμε να περάσει από τα γραφεία μας να εγγραφεί γιατί έχουμε εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ.

Λάμπρος είπε...

Γιατί ασχολέιστε τώρα με το ΚΚΕ ρε παιδιά...μην πέφτετε στην παγίδα τους...Ο Αγγουράκης έχει βγάλει κακές δημοσκοπήσεις και οι Μαιλο γόντικες έχουν βγάλει έξω τα παπαγαλάκια για να δημιουργήσουν θέματα...Ο Αλέξης τους βούλωσε...οι αντιδράσεις τους είναι ηλίθιες...αφήστε τους να καούν μόνοι τους...μην τους δίνουμε εμείς αφορμές...ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΡΑΧΗ.

Ανώνυμος είπε...

Μα είναι δυνατό να πηγαίνουν με τέτοια επιχειρήματα στην πολιτική αντιπαράθεση; Ν’ αρχίσουμε δηλαδή κι εμείς να λέμε ότι ο Δήμαρχος του ΚΚΕ στη Νίκαια έχει εκατοντάδες ανθρώπους με μπλοκάκι. Λες κι εκεί είναι το ζήτημα. Όχι να δούμε για ποιους λόγους ο Δήμαρχος του ΚΚΕ αναγκάζεται διότι ειδικοί αυτοτελείς φόροι δεν υπάρχουν, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απαξιωμένη, ν ‘αρχίσουμε ν’ ανταλλάσουμε τέτοιου είδους κατηγορίες και να λέμε λοιπόν, αφού στη Νίκαια έχει με μπλοκάκι το ΚΚΕ, άρα την ευθύνη για τα μπλοκάκια δεν την έχει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που τα φτιάξανε, αλλά την έχει και το ΚΚΕ. Μα είναι λογικές αυτές;
ΑΣΤΥΑΝΑΚΤΑ ΡΩΤΗΣΕ ΤΟΥς ΓΙΑ ΤΙς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙς ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩς ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑ ΜΕ ...ΦΤΥΣΕΙς...

SOULIS είπε...

Προς τον αγαπητό RedPersonality..
επειδή είσαι άπιστος θωμάς σε ότι λέμε.. θα σε παρακαλούσα να προμηθευτείς το παρακάτω ΦΕΚ γιατί δεν το έχω...
-------------
49.ΦΕΚ B 1927/08.09.2009
Ημερομηνία Κυκλοφορίας 18.09.2009 Σελίδες 8
... στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Νίκαιας και στη Μουσική Σχολή Δήμου Νίκαιας. 4 Έγκριση σύναψης σύμβασης ... στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Νίκαιας και στη Μουσική Σχολή Δήμου Νίκαιας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ... την οποία εγκρίθηκαν στο Δήμο Νίκαιας επτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ... του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας, την υπ’ αριθμ. 6/2009 απόφαση του Δ.Σ Μουσικής Σχολής Δήμου Νίκαιας και την υπ’ αριθμ. 13/2009 απόφαση του Δ.Σ του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δ.Νίκαιας. 8. Τις από 19.1.2009 και 19.1.2009...
-------
όπως και όλα όσα βρήκα σε σχέση με τον Δήμο Νίκαιας και αφορούν το έτος 2009..

Παραθέτω το site του Εθνικού Τυπογραφείου, στο οποίο δυστυχώς δεν είμαι συνδρομητής για να μπορώ να αναιβάσω ολοκληρομένα τα ΦΕΚ
http://www.et.gr/search_publication#results

Rizobreaker είπε...

Καλά το ΑΝΕΚΔΟΤΟ με το ότι η Αλέκα δεν ήταν σύνεδρος όταν εκλέχτηκε γραμματέας τι το συνεχίζετε μωρέ καημένοι???
Η Αλέκα ήταν μέλος της ΚΕ από το 1978 και του ΠΓ από το 1986. Ως μέλος της ΚΕ ακόμα κι αν δεν είχε εκλεγεί σύνεδρος, είχε δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο! Το παίζετε και πρώην μέλη του ΚΚΕ και δε ξέρετε την τύφλα σας...
Αφήστε λοιπόν τις καραμέλες και αρχίστε τα γλειφιτζούρια... Καλύτερα να γλείφετε, παρά να μιλάτε!

Nikos είπε...

" Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλήτρια την Αλέκα.
Μόλις ανέφερε "ΣΥΡΙΖΑ" ακούστηκαν "ουουουου". Εκεί κατάντησαν! Σαν τούς κρετίνους οννεδίτες και πασόκους!
Τέτοιος ξεπεσμός. Έκαναν τούς περήφανους κομμουνιστές, χειροκροτητές τσίρκου!
Και η Αλέκα δεν είπε κουβέντα!
Αμέσως πρίν είχε αναφερθεί σε ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ακόμη και... Λάος. Δεν ακούστηκε το παραμικρό!!!
28 Σεπτέμβριος 2009 3:42 μμ "

Α ρε αγχωμενε Παγκαλακο 20:00 ξεκιναει η Συγκεντρωση παλι καγκουρια εκανες εμ αμα δεν βγαινουν τα κουκια ξεκιναει το αγχος...

Σπίθας είπε...

Κατά την γνώμη μου, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση το θέμα για να μην αποτελέσει τροφή σε άλλους.(δες ΛΑΟΣ)
Απάντηση δόθηκε στην συνέντευξη και με τον τρόπο που έπρεπε.
Μην το σπουδαιολογούμε.
Κριτική αντιπαράθεση σε πολιτικά προγράμματα και τα υπόλοιπα στις δημοτικές, αν κρίνονται τόσο σοβαρά.

Διαφορετικά μεταπηδάμε στον σοβαρό πολιτικό ζήτημα του δημόσιου τομέα και στην πελατειακή του οργάνωση ή ανοργανωσιά.

Andriou είπε...

Νίκος @

"Α ρε αγχωμενε Παγκαλακο 20:00 ξεκιναει η Συγκεντρωση παλι καγκουρια εκανες εμ αμα δεν βγαινουν τα κουκια ξεκιναει το αγχος..."


Για πολύ έξυπνος περνιέσαι ρε σταλινάκο!
3:42 το απόγευμα θα έβλεπα την αποψινή συγκέντρωση;
Πανέξυπνος!
Τη χθεσινή συγκέντρωση στη ΝΕΤ έβλεπα!
Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε...

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ είπε...

φιλατε με τα ματια κλειστα , ψηφιζετε με τα ματια ανοιχτα (μην κανετε κανενα λαθος) και μιλατε με τα μυαλα αποντα! αντε βρε ευχομαι να τα βρειτε και αυριο και να μην ξαναφαγωθειτε!
Ο τακης με τον μακη, ο αλεκος με τον αλεξη, η ΡΟΖΑ με την (Ι)ΔΕΑ, το ξεκινημα με το σταματημα και παει λεγοντας! Αντε και στην 11 αναπληρματικη!!!
ciao!

αστυάνακτας είπε...

@ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΡΙΧΤΕΡ
Πάντα με τα μάτια ανοιχτά και το κυριότερο με πολύ σκέψη.
Πάλι μαθήματα θες Βιργινία;
Λοιπόν!
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: σκέψη είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας του εγκεφάλου του ανθρώπου που προέρχετε από συνδυασμό πολλών άλλων σκέψεων και απόψεων....

Όπως βλέπω δεν το ξέρετε καλά...το σπορ της σκέψης....

Nikos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Nikos είπε...

Εδειξε η ΝΕΤ τη συγκεντρωση στο Βολο?? Εδω ουτε ο 902 δεν ειχε πλανα.Α ρε Παγκαλακο ακομα και στο ΙΕΚ Προβοκατσια σε κοψανε...

αστυάνακτας είπε...

@Νικος
Το έδειξε η Ετ3..νομίζω....δε λέει ψέμματα....έπεσα κι εγώ πάνω στο κομμάτι που περιγράφει ο σ.
Δεν έχουν συνομωτήσει εναντίον του ΚΚΕ Νίκο....ΈΛΕΟς...ΓΙΑΤΊ ΆΛΛΩΣΤΕ....Αυτή την πρίοδο με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν...άλλωστε το ΠΑΣΟΚ δε θέλει να μπούμε στη βουλή...στεκόμαστε εμπόδιο στην αυτοδύναμία του, εσείς δε θέλετε γιατί νομίζετε ότι θα έχετε κέρδη και δε σας προβληματίζει η σταθερότητα...από το 74 και μετά τα ίδια και τα ίδια και δε κάθετε κνένα σας να ΣΚΕΦΤΕΙ τι φταίει πέρα από το καπιταλιστικό σύστημα που είναι κακό...Τουλάχιστον εμείς σκεφτόμαστε και το κάνουμε δυνατά και δημόσια....γιατί δεν ακολουθούμε αίρεση αλλά ιδεολογία...

Andriou είπε...

Μπουοουουχουου! Είμαι ο ταξικός προβοκατόρικος ανεμόμυλος που κυνηγάει το ΚΚΕ!

Μπουουουου! Που βλέπει στην τηλεόραση την Αλέκα να μιλάει πρίν προλάβει να την δείξει ο 902!

Που ακούει τούς κνίτες να τραγουδάνε "τα παιδιά της κνε που λένε όλο ναι" και νομίζει οτι γιουχάρουν τον ΣΥΡΙΖΑ! Μπουουουου! Θα σας φάω "συνεπείς δυνάμεις"!

Τι ψώνια κυκλοφορούν όμως!!!

Χρύσα είπε...

φίλε Αστυάνακτα, θέλω να σε συγχαρώ για το μπλογκ σου, γιατί βλέπω ότι το επίπεδο είναι υψηλό και δεν υπάρχουν ύβρεις, ούτε έγκριση των σχολίων δηλ. λογοκρισία, όπως συμβαίνει με αρκετά μπλογκ των κουκουέδων. Αυτό δε με εκπλήσσει βέβαια γιατί το επίπεδό τους είναι του γηπέδου και μονο να βρίζουν γνωρίζουν. Φοβούνται δε την αλήθεια και προσέχουν τι θα μπεί στο μπλόγκ τους για να μην αποκαλύπτονται οι σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του ΚΚΕ και τα ψεύδη του . Τέλος όπως πάντα υποτάσσουν στη σκοπιμότητα και τα μπλόκ τους και δεν αφηνουν να δημοσιευτεί τίποτα που μπορεί να επηρεάσει τους αναγνώστες τους, γιατί δεν τους βλέπουν ως συνομιλητές αλλά ως ψήφους. Είναι κρίμα, αλλά όπως σε όλα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται 30 χρόνια πίσω, έτσι και το ΚΚΕ ζει στη δεκαετία του ΄80, μη σου πω του 50(λόγω Στάλιν).
Κάποτε υπήρχαν διανούμενοι σε αυτό το κόμμα, τώρα το καλύτερο μυαλό τους είναι η Κανέλη.

Nikos είπε...

Ποιος μιλησε μωρε Αστυ για συνομωσια για κομπλεξισμο μιλησα και μαλιστα σε επιπεδο μενους.Κομπλεξισμο γιατι ατομα οπως η Χρυσα ανατριχιαζει απο την πιθανοτητα εργατες να αρθρωνουν δομημενο λογο και πρεπει να περιμενουμε τους διανοουμενους να μας σωσουν.
Τα πραγματα ειναι απλα και τωρα που ηρεμησατε μπορουμε και να τα περιγραψουμε ευκολοτερα, δεν χωρα αμφισβητηση σε αυτο οτι σε ολους τους Δημους που συνδιοικειτε με το ΠΑΣΟΚ εφαρμοζονται και STAGE και ελαστικη απασχοληση ξερατε λοιπον οτι λογω της αναγκης του ΠΑΣΟΚ να κλειδωσει την αυτοδυναμια και επειδη στο DEBATE του επιτεθηκατε για τα STAGE θα γινοταν αυτη η ερωτηση στη Διακαναλική γιατι η ερωτηση δεν ηταν για τη ΝΙΚΑΙΑ οι ρουφιανοι οι δημοσιοκαφροι ξερουν πολυ καλα τι γινεται στη ΝΙΚΑΙ η ερωτηση ηταν για την ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και την Ν.ΣΜΥΡΝΗ.Η αριστερη απαντηση Αστυανακτα αφου τρελενεστε για ενοτητα (φουμαρα τελικα)ειναι να πει ο Τσιπρας οτι ναι ετσι ειναι γιαυτο δεν θα ξανασυνεργαστουμε με το ΠΑΣΟΚ στην Τ.Α,η τυχοδιωκτικη απαντηση ειναι να πει ψεματα και να γινει ρομπα.
Να βγαινουν ανακοινωσεις απο τους συλλογους εργαζομενων του Δ.Νικαιας ανακοινωσεις του Δημαρχου κλπ.Εφτασε δε να πει και για την Καρδιτσα που το Δημο τον εχουμε χασει απο το 2006.Με τον Τσιπρα τυχαινει να εχω παραλληλη πορεια απο το πολυκλαδικο Αμπ/πων αν και 4 χρονια μεγαλυτερος μετα ΕΜΠ κλπ τετοιου ειδους συνδικαλιες μπορει να πιανουν σε συνελευση του Φ.Σ Πολ/κων Μηχ/κων αλλα οταν μιλας μπροστα σε ολο τον ελληνικο λαο πρεπει να προσεχεις τι λες γιατι τη πατας.Συγνωμη δεν περιμενουμε να ακουσουμε ετσι και αλλιως δεν εχετε πει για το Μααστριχτ για το Μπενετατο θα πειτε...

Νίκος Σαραντάκος είπε...

Χρύσα, έχεις μεν δίκιο ότι σε ορισμένα ιστολόγια συντρόφων του ΚΚΕ επικρατεί ατμόσφαιρα γηπέδου, με φανατικές κραυγές που κάνουν αδύνατη τη συζήτηση, όπως εκείνο του Φ. όπου σε έβρισαν, ωστόσο υπάρχουν και άλλα με πολιτισμένη συζήτηση και με πολύ υψηλό επίπεδο (δεν λέω ποια είναι για να μην τα κάψω). Όχι τυχαία, αυτά τα τελευταία ιστολόγια δεν ξημεροβραδιάζονται να βρίζουν τον Σύριζα και τους φίλους του. Όσο κι αν προσπαθεί η ηγεσία του ΚΚΕ, η αριστερά στη χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε χωρίς τη βάση του ΚΚΕ ούτε μόνο με τη βάση του ΚΚΕ.

Andriou είπε...

Τι να πεί κανείς;
Τούς δείχνεις τα ΦΕΚ με τις εγκρίσεις για συμβάσεις έργου στα ΝΠΔΔ του Δήμου Νίκαιας και αυτοί επιμένουν οτι ο Τσίπρας λέει ψέματα. Κάνει ο Μπενετάτος δηλώσεις που αφορούν ΜΟΝΟ το Δήμο, αυτοί εκεί!

Τι να πείς; Πετάει ο ελέφαντας επειδή το λέει η Αλέκα;
Ή έχει και ο Γκαιμπελισμός τα όρια του;

Nikos είπε...

Πω ρε φιλε με τα ΦΕΚ μας τα τσαμπουνας χωρις να τα εχεις διαβασει.Εχεις δουλεψει ποτε με μπλοκακι???Αλλο η εκταμιευση του Ποσου αλλο η προκυρηξη της θεσης...
Και απλοικα και μηχανιστικα κανω μια αναγωγη αν εγω σου δωσω 3000 ευρω και δηλωσω οτι στα δινω για να παρεις μια οθονη plasma και εσυ παρεις φαγητο τελικα γιατι πεινας τελικα τι εγινε εφαγες η βλεπεις TV.
Εγω σε προκαλω αλλα δεν προκειται ποτε να το κανεις να βρεις μαζι με τα ΦΕΚ και τα πρωτοσελιδα με την αθωωση του Μπενετατου απο τις αγωγες που του ειχαν κανει και η Ε.Ε και το ΥΠ.ΕΣ για παρανομη χρηση κοινοτικων πορων.

Nikos είπε...

Και για να μην ψαχνεις αδικα η μονιμοποιηση ΟΛΩΝ των συμβασιουχων ειναι στο πρωτοσέλιδό του Ριζοσπαστη στις 17/4/2009 το ειχαν και οι αστικες φυλλαδες της ιδιας περιοδου.

Andriou είπε...

Νίκος @

Απο αυτά που λές μάλλον εσύ δεν ξέρεις απο μπλοκάκι.
Λοιπόν επειδή μου απευθύνεις την ερώτηση προσωπικά: Απο το 1996 μέχρι πριν απο 4 μήνες (που με απέλυσε ο δεξιός δήμαρχος) εργαζόμουν ως συμβασιούχος στο Δήμο Χίου. Τα τελευταία 4 χρόνια με μπλοκάκι σε ΝΠΔΔ του Δήμου (τα στοιχεία μου είναι πολύ εύκολο να τα βρείς).

Λοιπόν αν δεν πάς καταστάσεις εργασίας για αυτούς που δήλωσες οτι προσλαμβάνεις, δεν "εκταμιεύεις" δεκάρα! Αυτό το ξέρει και η καθαρίστρια του λογιστηρίου!
Για να στο κάνω και πιό λιανά. Δηλώνει ο Μπενετάτος ότι θα προσλάβει 41 προπονητές... Αν δεν πάει υπογραμένες τις καταστάσεις τους δεν παίρνει φράγκο!
Όσο λοιπόν δικαιούται απο το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τούς κρατάει. Μετά; Τι έγιναν; Τούς έκανε μόνιμους; Και που είναι τώρα; Τους κρύβει;
Γιατί μη μου πείς οτι εργάζονται τώρα 41 προπονητές στο Δήμο!

Εκείνο που δεν κατάλαβες είναι οτι κανείς δεν κατηγορεί τον Δήμαρχο που χρησιμοποιεί ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου (Θα τον κατηγορούσε αν χρησιμοποιούσε αυτό το πρόγραμμα για ρουσφετολογικό λόγο).
Απλώς όταν έχεις τη "φωλιά σου" λερωμένη, μην κατηγορείς τους άλλους για κάτι που κάνεις και σύ!

Αναυδος είπε...

Προς στους όψιμους τροτσκιστές και μαοϊκούς συριζαίους.
Ελπίζω να μην πιστεύεται στη δυνατότητα σοσιαλσιστικών νησίδων μέσα στον καπιτασλισμό. Ο Μπενετάτος και ο κάθε Μπενετάτος λειτουργεί στα πλαίσια που του θέτει το σύστημα συνεπώς για να καλύψει τις θέσεις στο δήμο δε μπορεί να προσλαμβάνει μόνο μόνιμους.
Η μαγκιά του είναι ότι όποτε και όπως μπορεί τους μονιμοποιεί.
Δε μπορεί επίσης να απαλλοτρώνει κατα το δοκούν ιδιωτική γη για να δημιουργεί ελεύθερους χώρους αυτό δε σημαίνει ότι δεν παλεύει για ελέυθερους χώρους κλπ κλπ
Συνεπώς όταν ο Τσίπρας θυμάται μέσα σε όλα να τον κατηγορήσει για μπλοκάκια αυτό είναι εκ' του πονηρού

Andriou είπε...

Άναυδος @

Συμφωνώ μέχρι κεραίας σε όσα λες! Όπως έχω γράψει και λίγο πιό πάνω, ΚΑΝΕΝΑΣ δήμος στην Ελλάδα δεν λειτουργεί χωρίς συμβασιούχους!
Και σαν συμβασιούχος ο ίδιος βγάζω το καπέλο στόν Μπενετάτο που αξιοποιεί τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και μονιμοποιεί έκτακτους όποτε μπορεί (ή όποτε μπορούσε τέλος πάντων, γιατί τώρα σταμάτησε).
Όμως αυτό ακριβώς είπε και ο Τσίπρας. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική για κάτι που είναι αναπόφευκτο (χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων) στούς άλλους, ένώ το κάνουμε και οι ίδιοι

Χρύσα είπε...

@Νίκο Σαραντάκο
Πράγματι δεν αξίζει κανείς να ασχολείτε με αυτά τα μπλόγκ των Κουκουέδων, εκτός αν του αρέσει το βρίσιμο. Πραγματικά μου προκαλεσε θλίψη το επιπεδό τους, αν και το υποψιαζόμουνα, κυρίως για το συνολικο επίπεδο της κοινωνίας. Εμείς οι αριστεροί αρεσκόμαστε να πιστεύουμε ότι στις τάξεις μας έχουμε ανθρώπους έξυπνους και ηθικούς. Όταν βλέπεις ότι στη μεγαλύτερη δύναμη κυριαρχούν οι αγριεμένοι και φανατικοί ανεγκέφαλοι, σαν τους χούλιγκαν, απογοητεύεσαι. Αναρωτιέσαι μήπως οι δεξιοί κάτι ξέρουν που συχαίνονται την αριστερά συνολικά. Δυστυχώς μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Σκέφτεσαι μήπως η εικόνα του άγριου κομμουνιστή με το κονσερβοκούτι είχε ψήγματα αλήθειας. Θλίψη!!
Πάντως θεωρώ ότι όχι μόνο πρέπει να απαντάμε στις επιθέσεις που δεχόμαστε (και συγχαίρω τον Τσίπρα που το έκανε)αλλά πρέπει και να καταδείξουμε στον κόσμο ότι το ΚΚΕ είναι κόμμα σταλινικό (μόνοι τους το διατυμπανίζουν) και αναχρονιστικό.

Λάμπρος είπε...

κυκλοφόρησε και έχει ενδιαφέρον πρακτικό συνεδρίασης του Δήμου Αγιάσου με την απόφαση για προσλήψεις με stage. E και τι έγινε θα μου πείτε...Αγιάσος-Λέσβος-κόκκινο χωριό Δήμαρχος Κομμουνιστής-ΚΚΕ και μάλιστα με αιτιολογία? "Είναι
γεγονός ότι ο νέος αυτός θεσμός ενίσχυσε την παροχή υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Αγιάσου..." ΕΛΑ ΑΛΕΚΑ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ....

αστυάνακτας είπε...

@ προς τους σ. του ΚΚΕ

Η απάντηση του σωματείου εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας


Αποστομωτική απάντηση στην γ.γ. του ΚΚΕ Αλ.Παπαρήγα, δίνουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Νίκαιας σχετικά με τη μονιμοποίηση των 220 εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν το 2003 από τον δήμαρχο του ΚΚΕ Στ. Μπενετάτο, ως "τεμπέληδες και χούλιγκαν" και κατάφεραν να επαναπροσληφθούν πανηγυρικά όλοι το 2007 μετά από προσφυγή και απόφαση του ΑΣΕΠ. Ακόμα περιγράφουν τα... έργα και τις ημέρες της διοίκησης Μπενετάτου, την "απαράδεκτη πολιτική των ομαδικών απολύσεων, του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης των εργαζομένων" τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι σήμερα οι εργαζόμενοι "παραμένουν απλήρωτοι, μετατίθενται και περικόπτονται τα μεροκάματά τους"!

Απαντώντας στην επίθεση του ΚΚΕ και της γ.γ. Αλ. Παπαρήγα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την μονιμοποίηση των εργαζομένων στον Δήμο Νίκαιας, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για "κατάφορη διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την πλευρά της κ. Παπαρήγα".

Παραθέτοντας αυτούσια τα γεγονότα, "επειδή είμαστε οι μόνοι που βιώσαμε την πολιτική του ΚΚΕ στο ζήτημα των συμβασιούχων σας παραθέτουμε τα στοιχεία και την μοναδική αλήθεια στον Δήμο της Νίκαιας", το Σωματείο σημειώνει:

*Το 2003 με την ανάληψη των καθηκόντων της η προσκείμενη στο ΚΚΕ διοίκηση της Δημοκρατικής Ενότητας απέλυσε τους 220 συμβασιούχους του Δήμου (παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις της για στήριξη των εργαζομένων).

*Ο Σύλλογος των εργαζομένων αμέσως προσέφυγε στην Δικαιοσύνη κερδίζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου και πέτυχε την άμεση επαναπρόσληψή τους .

*Η διοίκηση του Δήμου μπροστά σε αυτήν την εξέλιξη προσέλαβε ειδικό εργατολόγο και προσπάθησε με όλα της τα μέσα να αναιρέσει αυτή την απόφαση που δικαίωνε τους συναδέλφους μας. Χαρακτηριστικές ήταν οι καταθέσεις των αντιδημάρχων και μελών του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ κ. Αγγελινιάδη και κ. Στρίγκου, ότι δεν τους χρειάζεται ο Δήμος τους εργαζομένους κατηγορώντας τους ως τεμπέληδες (!!!) και πρέπει να αποχωρήσουν από τις τάξεις του!!! Η προκλητική σιωπή της κ . Παπαρήγα και της κομματικής γραφειοκρατίας του Περισσού ήταν μνημειώδης….

*Εμείς με τη σειρά μας προσφύγαμε στο ΑΣΕΠ και απαιτήσαμε την δικαίωση των εργαζομένων, όπως και το επιτύχαμε πανηγυρικά το 2007. Σε αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια είχαμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία της διοίκησης, τις διώξεις κατά εργαζομένων και εκλεγμένων συνδικαλιστών, τις παράνομες περικοπές των ημερομισθίων μας σε νόμιμες επισχέσεις εργασίας. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλο τον κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ που προπαγάνδιζε δεξιά και αριστερά ότι οι εργαζόμενοι είναι σκοτεινοί μηχανισμοί, τραμπούκοι και χουλιγκάνοι (επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Νίκαιας και της αχτίδας Κοκκινιάς-κορυδαλλού)!!!

*Η αλήθεια είναι ΜΟΝΟ ΜΙΑ! Οι εργαζόμενοι μονιμοποιήθηκαν με τους αγώνες κατά της κυβέρνησης (απεργιακές κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ) και των κινητοποιήσεων κατά της αντιδραστικής διοίκησης του Δήμου Νίκαιας. Ο κ. Μπενετάτος αναγκάστηκε να υποστηρίξει τους εργαζόμενους κάτω από το βάρος των απεργιακών κινητοποιήσεων (απεργίες κατά του Δήμου Νίκαιας από την ομοσπονδία μας την ΠΟΕ-ΟΤΑ ), από τις επισχέσεις εργασίας και τις καταλήψεις εργασιακών χώρων (Δημαρχείο, γκαράζ).

Η καθολική αποδοκιμασία οδήγησε τον κ. Μπενετάτο να θυμηθεί τις «αριστερές» του ρίζες και να στηρίξει τους εργαζόμενους. Οι συνάδελφοί μας μονιμοποιήθηκαν μέσω του ΑΣΕΠ. Αν η κ. Παπαρήγα ξέρει άλλο τρόπο ή έχει άλλη γνώμη, να μας την καταθέσει για να βοηθήσουμε και άλλους εργαζόμενους σε άλλους Δήμους. Ποια πρακτική εκτός ΑΣΕΠ ακολούθησε; Αν δεν τοποθετηθεί δημόσια, τότε κινδυνολογεί με αοριστίες, και χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους για άλλη μια φορά για τις κομματικές της επιδιώξεις…

Τι απαντάτε, κ. Παπαρήγα;

αστυάνακτας είπε...

@ προς τους σ. του ΚΚΕ

Η απάντηση του σωματείου εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας
(συνέχεια)

Οι εργαζόμενοι καλούν το ΚΚΕ και την Αλ. Παπαρήγα να πάρουν θέση:

*Για τις μισθώσεις έργου που υπάρχουν σήμερα στα νομικά πρόσωπα του Δήμου Νίκαιας.

*Για τους επί μήνες απλήρωτους εργαζόμενους.

*Για τις διώξεις κατά των εκλεγμένων αντιπροσώπων των εργαζομένων.

*Για τις πολιτικές μεταθέσεις που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι.

*Για τις παράνομες περικοπές των μεροκάματων των νομίμων επισχέσεων εργασίας.

*Για την καταστρατήγηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών στον Δήμο Νίκαιας.

*Για τις δεκάδες αναφορές κατά των εργαζομένων από μέλη της διοίκησης με παράλληλη περικοπή των μεροκάματων.

*Για την ενοικίαση εργαζομένων από την ΔΕΠΑΚ του Δήμου Κορυδαλλού στον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου.

Χρύσα είπε...

'Εχω να καταθέσω και εγω την εμπειρία μου από την εποχή που ήμουν συμβασιούχος. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για την κοινοτική οδηγία, με την αξιοποίηση της οποίας, που την επέβαλε ασφαλώς το κίνημά μας, μπορέσαμε τελικά με το ΠΔ Παυλόπουλου να μονιμοποιηθούμε. Την ίδια ώρα το ΚΚΕ δεν ήθελε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο γιατί διαφωνούσε με την Ευρωπαική Ένωση και δεν ήθελε να παραδεχτεί πως μπορεί να υπάρχει φιλεργατικό μέτρο στην ΕΕ. Το δικό μας πρόβλημα έμπαινε σε δεύτερη θέση σε σχέση με την πολιτίκή σκοπιμότητα τους.

Rizobreaker είπε...

@ Χρύσα:

"Χρύσα είπε...

φίλε Αστυάνακτα, θέλω να σε συγχαρώ για το μπλογκ σου, γιατί βλέπω ότι το επίπεδο είναι υψηλό και δεν υπάρχουν ύβρεις, ούτε έγκριση των σχολίων δηλ. λογοκρισία, όπως συμβαίνει με αρκετά μπλογκ των κουκουέδων. Αυτό δε με εκπλήσσει βέβαια γιατί το επίπεδό τους είναι του γηπέδου και μονο να βρίζουν γνωρίζουν. Φοβούνται δε την αλήθεια και προσέχουν τι θα μπεί στο μπλόγκ τους για να μην αποκαλύπτονται οι σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του ΚΚΕ και τα ψεύδη του . Τέλος όπως πάντα υποτάσσουν στη σκοπιμότητα και τα μπλόκ τους και δεν αφηνουν να δημοσιευτεί τίποτα που μπορεί να επηρεάσει τους αναγνώστες τους, γιατί δεν τους βλέπουν ως συνομιλητές αλλά ως ψήφους. Είναι κρίμα, αλλά όπως σε όλα η ελληνική κοινωνία βρίσκεται 30 χρόνια πίσω, έτσι και το ΚΚΕ ζει στη δεκαετία του ΄80, μη σου πω του 50(λόγω Στάλιν).
Κάποτε υπήρχαν διανούμενοι σε αυτό το κόμμα, τώρα το καλύτερο μυαλό τους είναι η Κανέλη.
...
Πάντως θεωρώ ότι όχι μόνο πρέπει να απαντάμε στις επιθέσεις που δεχόμαστε (και συγχαίρω τον Τσίπρα που το έκανε)αλλά πρέπει και να καταδείξουμε στον κόσμο ότι το ΚΚΕ είναι κόμμα σταλινικό (μόνοι τους το διατυμπανίζουν) και αναχρονιστικό."

1) Για πες μου αγαπητή μου μερικά blogs Κουκουέδων που έχουν έγκριση σχολίων κτλ... Να τα μάθω κι εγώ...
Είναι 2? ...3? ...άντε 4?? Είναι αναλογία στη μπλογκόσφαιρα αυτό... Για να μην πω ότι είναι μηδενικό το ποσοστό στα blogs των Κουκουέδων...

2) Να καταδείξετε ότι θέλετε... Και σταλινικό είναι το ΚΚΕ, και απολιθωμένο, και απαρχαιωμένο και ξύλινο λόγο έχει...
Δε σας χαλάμε χατήρι μέρες που είναι, κι έχετε τον εκλογικό σας πόνο...

αστυάνακτας είπε...

@Rizobreaker
Ασχολήσου με το δικό σας εκλογικό πόνο....ή θα είναι επιτυχία πάλι το ποσοστό που θα πάρετε όποιο και να είναι αυτό;

Αναυδος είπε...

Ειναι λυπηρό
Για να βρεις να πεις κάτι ενάντια στο ΚΚΕ μέχρι και τα τσιράκια του Τράπαλη αναπαράγεις. Αλλά τι περιμενεις από σοσιαλδημοκράτες να μην τα βρούν στον αντικομμουνισμό ?

αστυάνακτας είπε...

@Αναυδος (;)
την αλήθεια δε τη χρησιμοποιουμε κξατα πως μας βολεύει....

Χρύσα είπε...

@RizobreaKer
Εχω να σε ρωτήσω κάτι. Αποκαταστήσατε ή όχι τον Στάλιν στο τελευταίο σας συνέδριο; γιατί αν κάνω λάθος και συμφωνείτε ότι το καθεστώς του ήταν δικτατορικό και δολοφονικό και ως εκ τούτου απαράδεκτο, καταδικαστέο και άσχετο με τις αξίες της αριστεράς,τότε έχω κάνει λάθος και αξίζετε περισσότερο από ότι νομίζω

Κωστας είπε...

Αριστερά ρε νεόπλουτοι ψευτοεπαναστάτες, δεν είναι να κρατάς λουλούδια μπροστά σε ΜΑΤατζήδες και να προσπαθείς με ξύλινο λόγο να μεταπείσεις τον Έλληνα. Αριστερά είναι αίμα, αγώνας και πόλεμος. Και όσοι το θεωρείται ξεπερασμένοι τακτική, τότε έχετε μεγάλη ιδέα για το ανθρώπινο είδος.

Ετικέτες

απεργία  ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) "αριστερό ρεύμα" (1) "Ελευθεροτυπία" (3) 1 χρόνος (1) 105 (1) 18ο Συνέδριο (9) 19ο Συνέδριο ΚΚΕ (1) 1ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ (3) 2010 (1) 21η Απριλίου (1) 28 Οκτωβρίου 1940 (2) 2ος χρόνος (1) 5 (1) 5 χρόνια (1) 6ο Συνέδριο ΣΥΝ (2) 8 Μάρτη (1) 902 (1) Α (1) Α. Αλαβάνος (6) Α. Βάιντα (2) Α. Κρίλοβ (1) Α.Αλαβάνος (9) Α.Σαμαράς (2) Α.Χατζησοφιά (1) Αγρότες (3) αγωνίστριες (1) Άδωνις (1) ακροδεξιά (2) Ακρόπολη (1) Αλ Σαλέχ (1) Αλ. Δημητρίου (1) αλαζονεία (2) Αλέκος Λύτρας (2) Αν.Γ... (4) Αν.Γερμανία (1) αναδημοσίευση (45) ανανεωτική Πτέρυγα (2) Ανατολική Αττική (1) Ανδρομάχη (2) ανθρώπινα δικαιώματα (2) ανθρωπιστικές επιστήμες (1) άνθρωπος (3) Άννα Αχμάτοβα (2) Αντ. Κυρίνας (1) ΑΝΤΑΡΣΥΑ (1) ΑΝΤΙ (1) Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ (1) Αντρέας Λεντάκης (1) Ανύπαρκτος σοσιαλισμός (8) Ανωνυμία (1) απεργία (4) απεργία ΠΑΣΟΚ Οικονομικά (1) απόστολος (1) Απόψεις (22) Άρης Αλεξάνδρου (3) Άρης Βελουχιώτης (4) Αριστερά (10) Αριστερή ενότητα (2) Αρχαιολογία (9) ΑΣΚΙ (1) Αστακός Αιτωλ. (1) Αστυάνακτας (19) αστυνομία (7) Αυγή (15) αυταρχισμός (2) Αυτοδιοικητικές εκλογές 2010 (15) Β.Κορέα (1) Βαν Γκογκ (1) Βασανιστές (1) Βιβλία (2) Βιβλίο Κουφοντίνα (1) Βίντεο (16) ΒΟΗΘΕΙΑ (1) Βουλή (1) Γ. Αναδρανανιστάκης (1) Γ. Καϊλατζής (1) Γ. Παπανδρέου (2) Γ. Σεφέρης (1) Γ.Βιζυηνός (1) Γ.Κοντός (2) Γ.Μπλάνας (1) Γ.Παπουτσής (1) Γ.Ραγκούσης (1) Γ.Ρίτσος (4) Γ.Χουρμουζιάδης (1) Γ.Ψυχοπαίδης (1) ΓΑΖΑ (1) Γελοιογραφίες (24) Γερμανία (1) Γερουλάνος (1) Γεωργία (1) Γκ. Απολλιναίρ (1) Γνώμες (2) Γυναίκα (1) Δ. Γόντικας (1) Δ.Βίτσας (4) Δ.Στρατούλης (1) Δ.Χαρμς (1) ΔΕΑ (1) ΔΕΘ (4) Δεκεμβριανά (1) Δεκεμβριανά 08 (3) Δελαστίκ (1) Δελτίο τύπου (13) Δελτίο τύπου ΣΥΝ (27) Δερβενιώτης Σπ. (1) Δερμεντζόγλου (1) ΔΗΑΡΙ (1) Δηημοκρατικός συγκεντρωτισμός (1) Δημ.Παπαχρίστου (1) Δημ.Χριστόπουλος (1) ΔΗΜΑΡ (3) Δημοκρατία (1) δημοσιογράφοι (3) Δημόσιοι Υπάλληλοι (5) Διαδίκτυο (2) Διαδύκτιο (1) Διακοπές (1) Διάλογος (4) Διάλογος για το Ιδρυτικό συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ (2) διαπραγματευση (1) Διαρκές Συνέδριο ΣΥΝ (6) Διάσπαση ΚΚΕ (3) διαφωνούντες (1) Διεθνή (13) Δίκτυο (1) Διόδια (4) ΔΝΤ (4) Δογματισμός (1) Δούρου (1) Δραγασάκης (1) Δρόμος της Αριστεράς (1) ΔΣΕ (5) Δυτ.Αττική (1) Δυτ.Μακεδονία (1) Ε.βενιζέλος (2) Εθνικές εκλογές 09 (20) εικαστικά (10) Εικόνες (1) εκδ.Αγρα (1) εκδηλώσεις (2) Έκκλησία (1) Εκλογές 2012 (2) Εκλογές 2015 (2) εκπαίδευση (5) εκπαιδευτικοί (1) Έκτακτο Συνέδριο (6) Ελ. Βενιζέλος (1) Ελ.Σωτηρίου (1) Ελαιώνας (1) Έλλη Παππά (1) ΕΜΣΤ (1) Εμφύλιος (2) ενικός (1) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (1) Εξάρχεια (8) Επέτειος Πολυτεχνείου (1) Εργαζόμενοι (22) ΕΡΤ (2) ΕΣΗΕΑ (1) ΕΣΣΔ (1) εσωκομματικά (28) έτος Ρίτσου (3) Ευρωεκλογές 09 (20) Ευρωεκλογές 2009 (6) Ευρωπαϊκή Ένωση (22) Ζάκυνθος (1) Ζαχαριαδισμός (5) Η Αποσιώπιση της αλήθειας (5) Η διάσκεψη της Γιάλτας (1) η ζωή στους Βράχους (1) Η νέα κυβέρνηση (6) Θ.Καρτερός (1) Θ.Πετράκος (1) Θέατρο (1) Θεσσαλονίκη (4) Θεωρία (1) θεωρία των δύο άκρων (4) Θρησκεία (1) ιδεοληψία (1) Ιδεολογικά (9) Ιδιωτικοί Υπάλληλοι (1) Ισραήλ (7) Ιστορία (4) Ιστορία της Αριστεράς (22) Κ. Αρβανίτης (1) Κ. Καρυωτάκης (2) Κ. Κούνεβα (4) Κ. Παπαγεωργίου (1) Κ. Σχοινά (2) Κ.Βαξεβάνης (1) Κ.Καραγιώργης (1) Κ.Καρυωτάκης (1) Κ.Παλαμάς (1) Κανέλλη (3) Καρατζαφέρης (1) Κασιδιάρης (1) καταλήψεις (1) Κατερίνα Γκουλιώνη (2) Κατσαρός Μιχάλης (1) ΚΑΤΥΝ (2) ΚΕΑ (1) Κελί (1) Κέρκυρα (1) Κίνα (1) Κινήματα (14) Κινηματογράφος (1) ΚΚΕ (64) Κοινωνία της πληροφορίας (1) ΚΟΜΕΠ (1) κονδυλοφόροι (1) κουκουλοφόροι (1) Κούλογλου Στ. (3) κουλτουροφιλισταίοι (2) Κουράκης (1) Κουτί της Πανδώρας (1) Κουτσούμπας (1) Κυβέρνηση (3) Κυβέρνηση Ατιστεράς (1) Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (2) Κύπρος (2) Κωτούλας (1) ΛΑΟΣ (5) Λάρισα (1) Λόπεζ (1) Λουδοβίκος των Ανωγείων (1) Μ. Γλέζος (4) Μ. Μπρεχτ (1) Μ. Χατζηδάκης (1) Μ.Θεοδωράκης (1) Μ.Κανελλοπούλου (1) Μάρξ (1) Μάχη Φλώρινας (1) Μετανάστες (11) Μετεκλογικά (3) Μήνες (3) Μιχ. Γκανάς (1) ΜΜΕ (7) Μνημόνιο (2) Μομφή (1) Μοράλες (1) Μούνκ (1) Μουσεία (1) Μουσική (2) Μπατζελή (1) Μπέικον Φρ. (1) Μπελογιάννης (2) Μυρτιώτισσα (1) Ν. Βούτσης (1) Ν. Ζαχαριάδης (1) Ν. Κακλαμάνης (1) Ν. Μπάϊκας (1) Ν. Μπίστης (1) Ν. Μπουχάριν (1) Ν. Πλουμπίδης (2) Ν. Σαραντάκος (1) Ν. Τεμπονέρας (2) Ν. Χουντής (2) Ν.Μαραντζίδης (1) ν.Οσεττία (1) Ν.Στουπής (1) Ναζισμός (1) Ναύπλιο (2) ΝΔ (3) ΝΕ Ζακύνθου (1) Νέα Δημοκρατία (26) νέο νομοσχέδιο (1) Νεολαία (3) Νεολαία ΣΥΝ (1) Νεοφιλελευθερισμός (1) Νομοθεσία (1) ο κ. Κόυνερ (3) Ο Φλωρίνης Πιπεργιάς (2) Ο.Λάσκος (1) Οδ. Ελύτης (3) Οικολογικά (15) Οικολόγοι (2) Οικονομικά (9) Οικονομική κρίση (2) Οκτώβριος (1) ΟΛΜΕ (2) Ολυμπιακοί Αγώνες (1) Ολυμπιακός (1) Ομάδα Ρόζα (1) Ομιλίες (2) Ονόρε Ντωμιέ (1) οργανωτικά (1) ΟΣΕ (1) Π. Τζαβέλλας (1) Π.Κόκκαλης (1) Πάγκαλος (1) Παιδεία (5) Παλαιστίνη (8) Πανελλαδικό σώμα ΣΥΡΙΖΑ Ιούλιος 2009 (1) Παπαγιαννάκης Μιχάλης (1) Παπαρήγα (1) Παπουτσάκης Χρ. (1) ΠΑΣΟΚ (48) Πεκίνο (1) πέλαγος (1) Πελοπόννησος (1) Περιοδικά (1) περιοδικό Θέσεις (1) Περιφερειακές συσκέψεις (1) Πλάκα (1) Ποίηση (25) πόλεις (8) Πολιτικά-Επίκαιρα (91) Πολιτισμικές σελίδες (32) Πολιτισμός (15) Πόρος (1) Πρέβεζα (1) Προβοκάτσιες (1) Πρόγραμμα (3) Προγραμματικές δηλώσεις (2) προπαγάνδα (3) Προσεχώς (1) προσυνεδριακός διάλογος (2) Προτάσεις (4) Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των Κρατουμένων (1) Πρωτομαγιά (1) Πυρκαγιές 09 (3) Ρατσισμός (8) Ριζοσπάστης (8) Ρωμιοσύνη (1) Ρωσία (2) Σαλάτα εποχής (1) Σαμαράς (1) Σάτυρα (10) Σοβιετικές αφίσσες (4) Σόιμπλε (1) Σπ.Δερμεντζόγλου (1) Στάθης (14) Σταλινισμός (32) Στερεά Ελλάδα (1) Στρατούλης (1) Σύλλογος διορισμένων με ΑΣΕΠ (1) Συμβασιούχοι (7) συμπεράσματα (1) ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ (74) συνέντευξη (4) Συνεργσίες (1) Σύνοδος ΚΠΕ ΣΥΝ (2) Σύντροφοι και συνεργάτες (1) ΣΥΡΙΖΑ (130) Σύριζα Βύρωνα (3) ΣΥΡΙΖΑ.Προτάσεις (10) ΣΥΡΙΖΑ/ Ε.Κ.Μ (12) Σχέδιο B (1) Σώτη Τριανταφύλλου (2) Τ. Λειβαδίτης (1) τηλεόραση (1) Το Βήμα (1) Τοπ. Αυτοδιοίκηση (4) Τραμπουκισμοί (13) Τράπεζες (1) Τρίπολη (1) Τρόικα (1) τρομοκρατία (1) Τρότσκι (1) Τσάβες (1) Τσακαλώτος Ε. (2) Τσίπρας (40) Υγεία (1) Υπ.Πολιτισμού (11) Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης (1) Φαράκος Γρ. (1) Φασισμός (4) Φασίστες (7) Φεμινιστικά (3) Φίλοι (1) Φοιτητικές εκλογές 2009 (1) Φονταμενταλισμός (1) Φόρουμ Πρέβεζας (3) Φυλακές (2) Χ.Μιρό (1) Χίος (1) Χριστούγεννα 2009 (1) χρόνια πολλά (4) Χρυσή Αυγή (5) Χρυσοχοίδης (2) Bloggers (7) blogme.gr (1) Burnikov (1) Charlie Hebdo (1) David Brody (1) Free Gaza (1) K.Petrov-Votkin (1) Left.gr (3) Max Ernst (1) Modrian (1) N.Μπελογιάννης (1) Pascal Schmid (1) Plan B (1) Protagon gr (3) Reednotebook (1) troll (1) Tvxs (3) www.keli.gr (1)

E..εφημερίδεεες!